Архиви

0 коментари

Лясковец тегли заем за…

Община Лясковец ще поеме краткосрочен общински дълг от Фонда за органите на местно самоуправление в България “ФЛАГ” за изпълнение на мащабен проект за насърчаване на екотуризма. Решението бе гласувано на последната сесия на Общинския съвет във винарското градче, а максималният размер на дълга е 744 250 лева. Целта на кредита е подготовка на проект “Мрежа за зелени работни места – насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния – България”. Той се изпълнява съвместно с румънската община Виделе. Мащабният проект е на стойност 1,2 млн. евро и е финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество “Interreg V-A Румъния – България 2014-2020”. Целта му е да се увеличат възможностите за заетост и мобилност на работната сила чрез създаване на специални знания и умения в областта на екотуризма и биологичното земеделие и производството на биохрани в трансграничния регион. Срокът на погасяване на заема е 12 месеца, като има възможност за предсрочно изплащане изцяло или на части. Източниците за покриване на главницата ще са чрез плащанията от Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество “Interreg V-A Румъния – България 2014-2020”

Повече Тук
1 коментари

„Насърчаване на предприемачеството“, Иновации…

От 1 до 11 юли в страната се проведе информационна кампания по дългоочакваната процедура „Насърчаване на предприемачеството“, която се реализира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020. Експерти от Управляващия орган на ОПИК - Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, разясняваха условията за допустимост на кандидатите, дейностите и разходите, както и правилата за оценката на проектните предложения в градовете Ямбол, Кърджали, Пловдив, Благоевград, София, Варна, Търговище и Плевен. Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности за реализиране на предприемачески идеи – продукти, стоки и услуги. По процедурата могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия - юридически лица или еднолични търговци, регистрирани след 2016 г. съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Също и независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия. Допустими са и микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, но не са заявили за подпомагане дейности по проекта по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Фокусът на процедурата е насочен към насърчаване на предприемачеството, като се дава приоритет на проекти на жени предприемачи, на лица до 29 г. и лица над 50 г., проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на икономически по-слабо развитите области. Приоритетни ще са и проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 67 227 768..

Повече Тук
0 коментари

Документи за регистрация на…

Приложени са образци на документи, които могат да се използват за регистрация на ООД или ЕООД. :   Моля имайте предвид, че това са бланкови образци, които следва да се попълнят индивидуално, според конкретната специфика на бъдещата фирма. Освен това, за регистрация са необходими и документ за платена такса към Търговския регистър, вносна бележка за уставния капитал, и както и попълнено заявление, което може да бъде изтеглено от Търговския регистър.

Повече Тук
0 коментари

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВМЕСТЕН ТРАНСГРАНИЧЕН…

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВМЕСТЕН ТРАНСГРАНИЧЕН БАЗАР (ТРУДОВА БОРСА) ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИДЕИ, ВЪЗМОЖНОСТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ     Във връзка с реализирането на проект „Мрежа за зелени работни места - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България”, с Референтен № 16.4.2.070, изпълняван по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020”, Община Лясковец кани всички представители на малки и средни предприятия, самонаети лица в сферата на земеделието, туризма и зелената икономика, както и индивидуални граждани, търсещи възможности за заетост. Трансграничния базар (трудова борса) има за цел разширяване на възможностите за заетост и мобилност на работната сила, чрез развитие на знания и умения в сферата на екотуризма и биологичното земеделие в трансграничните региони на Румъния и България. Събитието ще се проведе в гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа” №1, Kонферентна зала на Трансграничния Бизнес инкубатор за екотуризъм и биологично земеделие на 10.05.2019 г. с начален час 09,30 ч., като програмата включва: кръгла маса на тема „Подобряване на мобилността и нивата на заетост в трансграничния регион България – Румъния”, събеседване с работодатели, представяне на местни производители от трансграничния регион и дегустация на продукти.  

Повече Тук
0 коментари

В ЛЯСКОВЕЦ СЕ ПРОВЕДЕ…

На 10.05.2019 г. в гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа” №1, Kонферентна зала на Трансграничния Бизнес инкубатор за екотуризъм и биологично земеделие беше проведена трудова борса и кръгла маса на тема „Подобряване на мобилността и нивата на заетост в трансграничния регион България – Румъния” на която присъстваха работодатели представители на малки и средни предприятия, самонаети лица в сферата на земеделието, туризма и зелената икономика, бяха представени над 30 броя продукти на местни производители от трансграничния регион и бе извършена дегустация на местни продукти. Трудовата борса беше посетена от над 80 лица, индивидуални граждани, търсещи възможности за заетост, представители на малки и средни предприятия и др. По време на събитието работодатели и граждани обсъдиха възможностите за заетост и мобилност на работната сила, чрез развитие на знания и умения в сферата на екотуризма и биологичното земеделие. Събитието се осъществи от Община Лясковец във връзка с реализирането на проект „Мрежа за зелени работни места - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България”, с Референтен № 16.4.2.070, изпълняван по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020”.   Повече за събитието може да откриете .

Повече Тук
0 коментари

Министър Танева разговаря със…

Министърът на земеделието Десислава Танева откри в Лясковец обновеното читалище и се срещна със земеделски производители.   Срещата на министър Танева с животновъди и земеделски производители протече в бившия Младежки дом. Там се събраха над 30 заинтересовани лица, които пожелаха да обсъдят с нея въпроси, свързани с наболелите проблеми в сектора.   Министърът на земеделието по-късно участва и в тържествената церемония по откриването на обновената сграда на лясковското читалище. След като домакини и официални гости отправиха поздравления, бе прерязана и лентата на ремонтираната културна светиня. Това направиха председателят на читалище „Напредък-1870” Васил Русев, д-р Ивелина Гецова и министър Танева. Водосвет отслужи отец Богдан, а граждани и гости можеха да разгледат обновените зали, библиотека, салон, гримьорни и други. Читалището беше ремонтирано по проект: „Ремонт и обновяване на читалище „Напредък - 1870”, гр. Лясковец”, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година.   Основните дейности по проекта бяха насочени към обновяване и подобряване експлоатационните характеристики на сградата - подмяна на настилки, облицовки, вътрешни врати, ремонт на зрителната зала, включително обзавеждане и сценично оборудване, създаване достъпна среда до библиотеката и други обслужващи помещения, обособяване и обзавеждане на нови санитарни помещения, подмяна на ВиК-инсталацията, изграждане на инсталация за битова гореща вода, възстановяване на компрометираните алеи за достъп до читалището към източната и западната фасади. С изпълнението на дейностите по проекта са създадени подходящи условия за провеждане на над..

Повече Тук
0 коментари

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ИНФОРМАЦИОННИ…

1.Пътуващи лагери за социални иновации в населените места на територията на „МИГ Лясковец – Стражица“ Тема: Ефект от прилагане на социални иновации чрез проектите, финансирани от СВОМР. 28 октомври 2019 г., град Лясковец, Конферентна зала на Община Лясковец, 10:00 ч. Потенциални участници : НПО и читалища, бизнес, местна власт, социални и др. институции и организации, партньори, граждани, заинтересовани страни, уязвими групи 29 октомври 2019 г., град Лясковец, Конферентна зала на Община Лясковец, 10:00 ч. Потенциални участници : НПО и читалища, бизнес, местна власт, социални и др. институции и организации, партньори, граждани, заинтересовани страни, уязвими групи Местна инициативна група е включила в своята СВОМР мерки от ОПРЧР и акцент върху социалните иновации. Иновациите са предвидени и в мерките от ПРСР. За да бъдат измерен ефекта от изпълнените или в процес на изпълнение иновации, МИГ ще се срещне с потенциални заинтересовани страни и бенефициенти с проекти към МИГ, за да се обсъдят какви социални иновации се изпълняват, как се реализират и има ли вече ефект. В срещата могат да участват граждани и представители на местната общност. В събитието ще участват различни заинтересовани страни, прилагащи или ползващи социалните иновации чрез проекти и дейности, финансирани от мерките в СВОМР. 2. Мобилни кампании за микропредприятия и земеделски производители. Тема: „Споделете успех, вижте добра практика“ (Кампания) Срещи за територията на община Лясковец 4 ноември 2019 г, град Лясковец, Конферентна зала на Община Лясковец, 10:00 ч. Участници..

Повече Тук
0 коментари

Община Лясковец предприема поредна…

Община Лясковец съобщава, че с решение №234 от 25 февруари 2021 година на Общински съвет-Лясковец задължените лица – предприятия, които в следствие на извънредното положение са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в невижим имот на тероторията на Община Лясковец,  се освобождават от заплащане на такса за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. и от 28.11.2020 г. до 31.12.2020 г. Обявеното през 2020 година извънредно положение и въведените противоепидемични мерки доведоха до преустановяване на стопанската дейност на различни предприятия, осъществяващи дейността си на територията на общината, като по тази причина засегнатите предприятия не са реализирали приходи, респективно не са генерирали и битови отпадъци. Предложението за въвеждане на антикризисната мярка бе на кмета на Община Лясковец и бе внесено в Общински съвет-Лясковец с цел подпомагане на засегнатите предприятия. На заседание от 25 февруари 2021 година, Общински съвет – Лясковец прие предложението и определи реда и начина за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода от 13.03.2020г. до 13.05.2020 г. и от 28.11.2020г. до 31.12.2020г. задължените лица предприятия, както следва : В срок до 16.04. 2021 г. се подава в Центъра за информация и услуги в сградата на Община Лясковец заявление за освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване (Приложение № 1), към което се прилагат следните финансови..

Повече Тук