Месечни архиви: май 2022

0 коментари

Регионалната агенция по заетостта…

Регионалната агенция по заетостта – Телеорман, организира трудова борса на 20 май 2022, с начален час 09:00 Събитието е насочено към всички категории работници, както и тези, които желаят да сменят професионалната сфера. Основната цел на борсата е да увеличи нивото на заетост чрез подобряване връзката между търсенето и предлагането, както и да създаде възможности за директен контакт между работодателите и търсещите работа, осигурявайки следните ползи за страните : За работодателите: Възможността да подберат служители според изискванията на позицията;Съпоставяне на съвместимостта на свободните позиции с профила на търсещите работа;Осигуряване на квалифицирана работна ръка чрез програмите за професионално обучение, провеждани от Агенцията по заетостта. За търсещите работа : Възможност за среща с представители на различни компании и провеждане на интервюта с потенциална възможност за наемане;Получаване на информация за свободните места;Получаване на информация за услугите, предоставяни от Агенцията по заетостта (информация, медиация, менторство, професионално обучение) Работодателите, желаещи да участват в събитието, трябва да подадат информация за свободните работни места до 19 май 2022, в сградата на Агенция по заетостта, Телеорман (Александрия, ул. Дунарий №1, тел: 0247/310155) или в офисите на Агенция по заетостта според местонахождение.

Повече Тук
0 коментари

Фонд за подкрепа на…

НАСТОЯТЕЛСТВО НА Фонд за подкрепа на местни инициативи – ОБЩИНА Лясковец в изпълнение на Решение № 416 от Протокол № 54 от заседание на Общински съвет Лясковец от 23.06.2022 г. и на основание чл. 10 от Правила за организацията, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец, Община Лясковец ОБЯВЯВА стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи, сесия 2022 Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Правила за организацията, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец и насоки и критерии за сесия 2022 г. Обща стойност на финансовата подкрепа за една инициатива: 3 000 лева Общ бюджет на Фонд за подкрепа на местни инициативи в община Лясковец за 2022 г. – 15 000 лева Краен срок за подаване на проектни предложения по електронен път или внесени на ръка: до 17:00 часа на 19.08.2022 г. За проектни предложения, изпратени по поща, важи  датата на пощенското клеймо при същия срок на подаване. Подробна информация за кандидатите е включена в приложените Проектни предложения за финансова подкрепа на местна инициатива (в pdf и/или word формат) се изпращат по електронна поща на адрес , а  на хартиен носител в сградата на Община Лясковец, стая 10. . Формулярите за кандидатстване, придружаващите документи, както и подробна информация, може да получите на интернет страницата на Община Лясковец -  www.lyaskovets.bg или на интернет страницата на СНЦ „Местна..

Повече Тук
0 коментари

Пет проекта ще бъдат…

На 15 септември 2022 година кметът на Община Лясковец д-р Гецова връчи договори за финансиране от създадения в община Лясковец Фонд за подкрепа на местни инициативи, съвместно с Платформа „Агора”. Основната цел на финансовата подкрепа от Фонда е решаването на местни проблеми, подобряване на средата и качеството на живот на общността, както и мобилизиране на гражданска активност и местни ресурси.Одобрените проектни предложения са пет на обща стойност 14 117,79 лв, от които 9 117,79 лв. финансиране от Община Лясковец и 5 хил. лв. - финансиране от Сдружение „Платформа АГОРА“. Проектните предложения са на неправителствени организации, определени за извършване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища по реда на Закона за народните читалища, осъществяващи дейността си на територията на Община Лясковец, които допринасят за развитие на местната общност. Срокът за реализация на инициативите е с продължителност три месеца. Одобрените за финансиране проекти предложения са насочени към стимулиране на местното население в община Лясковец да участва активно в разрешаването на значими за общността проблеми.Очаквани резултати от реализацията на одобрените за финансиране проекти са подобряване на пространства в ДГ „Пчелица“, чрез реконструирането на съществуващо съоръжение за басейн в миналото и създаването на място за провеждане на разнообразни културни, спортни, обществени събития и мероприятия, детски прояви, спектакли, представления и др. С изпълнение на втория проект се очаква обогатяване и разнообразяване на културната среда в читалище „Развитие 1902“ –..

Повече Тук