Условия за ползване

ОТНОСНО: ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА ЗА „ЗЕЛЕНИ РАБОТИ МЕСТА“

ВЪВЕДЕНИЕ


Извършвайки дейността си, Община Лясковец, пл. Възраждане № 1, Национален идентификационен No (ЕИК): 000133844 обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни. Тази интернет страница се притежава от Община Лясковец и се управлява в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). Настоящата политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. Общината се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си. Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Порталът не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

КАКВОСА ЛИЧНИ ДАННИ


Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други). Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. Община Лясковец не обработва такава информация за Вас.

СЪБИРАНЕИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


Порталът събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни за изпълнение и предоставяне на услугите, извършвани от електронния портал. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели на администраторите, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни. По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които могат да бъдат събирани, както и за начините, по които можем да ги използваме.

КАКВАЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ


- При създаване на профил на дружество, регистриране на интернет страницата ни, - имената на дружеството, електронния и физически адрес на дружеството, лице за контакт в дружеството – длъжност, служебен телефон и e-mail; - За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола; - Участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности - различни видове информация, включително, но не само името ви, пощенския ви адрес, телефонния ви номер, email адреса ви, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас

ЗАКАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ


Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за портала са: - Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни: -- Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие; - Маркетинг дейности на основание дадено съгласие. Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно предстоящи събития. Тя ни помага и да подобрим услугите и съдържанието. В случай, че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време. Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно условията и различните ни политики. Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на услугите и комуникацията с клиентите ни.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вдадени случаи Община Лясковец може даразкрива определена лична информацияпред стратегически партньори -подизпълнители, които работят с наскато предоставят услуги, свързани сдейността на електронния портал илипомагат в маркетинга към клиентите.Личната информация ще бъде споделянаот нас само с цел усъвършенстванеуслугите и рекламата ни; тя няма да бъдесподеляна с трети страни за технимаркетингови цели. За случаите, в коитоОбщината споделя информация за Вас стрети лица – осигуряваме механизми, скоито гарантираме, че те предоставятниво на защита на данните споредуговорения стандарт за това. Вашитеданни се считат за поверителни и занашите партньори. Възможно е да се наложи– по закон, при съдебен процес, присъдебен спор и/или по заявка от странана обществени и правителствени органив или извън Вашата страна на местоживеене–да се разкрие личната Ви информация.Възможно е и да разкрием информация заВас, ако установим, че за целите нанационалната сигурност, правоприлаганетоили други проблеми от общественазначимост, такова разкриване е необходимоили уместно. Възможно е и да разкриеминформация за Вас, ако установим, четакова разкриване е обосновано необходимоза прилагането на нашите правила иусловия, или за да защитим своите дейностиили потребители. Освен това, в случайна реорганизация, сливане или продажбае възможно да прехвърлим всякаква ицялата събрана лична информация насъответната трета страна.

ТРАНСФЕРВ ТРЕТИ СТРАНИ


Не се осъществява прехвърляне на данните Ви в трети страни извън ЕС като правило. В отделни случаи е възможно данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни по силата на договор между Общината и дружество/организация, действащо като изпълнител за определени услуги или партньор по проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз. В тези случаи гарантираме този трансфер да бъде извършен при пълно съответствие на законовите разпоредби затова, като гарантираме нивото на защита на Вашите данни (включително но не само сключване на стандартни клаузи за трансфер, одобрени от Европейската Комисия). Защитата на информацията остава с данните Ви. Ако партньорите ни се намират в САЩ, то ние проверяваме тяхната сертификация по Privacy Shield, който е юридически механизъм, позволяващ трансфер на данни към тази страна.

ЗАЩИТАНА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ


Всъответствие с необходимите за работатана портала дейности, администраторитевзимат предпазни мерки – включващиадминистративни, технически и физическимерки – за защита на личната Ви информацияот загуба, кражба и злоупотреба, кактои от неоторизиран достъп, разкриване,промяна или унищожаване. Онлайн услугата– ЕЛЕКТРОНЕН ПОРТАЛ използва кодиранечрез защитени способи на всички уебстраници, на които се събира личнаинформация. Когато публикувате въвфоруми, чат стаи или услуги на социалнимрежи, личната информация, коятосподеляте, е видима за други потребителии може да бъде четена, събирана илиизползвана от тях. Вие носите отговорностза личната информация, която изберетеда предоставите в тези случаи. Всичкинаши служители са задължени да опазватповерителността на информацията Ви,както и да спазват приложимитеорганизационни и технически мерки зазащитата й. Достъпът до данните Ви еограничен на принципа на необходимостза извършване на задълженията си.

ВАШИТЕПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ


Ако сте предоставили Ваши лични данни на електронния портал, Вие разполагате със следните възможности по всяко време: - да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата ни; - право на достъп до личните Ви данни, обработвани от нас; - право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни; - право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат; - правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това; - право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.; - право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните. Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение чрез контактната форма. Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп. Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

ДЕЦА


Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

ВАЛИДНОСТИ АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА


Възможное периодично да актуализираме своятаПолитика за защита на личните данни.При промяна в настоящата политика, науеб сайта ни ще бъде публикуваносъобщение, както и актуализиранатаПолитика за защита на личните данни.

ДАННИЗА КОНТАКТ

АКОЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪПРОСИ,СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ИЛИЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В АРЧР, МОЛЯСВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

Имейладреси за контакт:

obshtina@lyaskovets.net municipality@lyaskovets.net www.lyaskovets.net

Връзкис обществеността:

pr@lyaskovets.net