GreenProjectUser
0 коментари

ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ…

На 09.09.2021 г., 11.00 ч. в Музей на гурбетчийското градинарство (гр. Лясковец ул. „Петър Караминчев“ №18) ще се проведе информационна среща по линия на проект „Активизиране на местния потенциал – ГАЛОП“, изпълняван от Националното сдружение на общините в Република България и Норвежката асоциация на местните власти, по който Община Лясковец е избрана за пилотна община. Програмата на срещата включва представяне на проектните цели, на стратегията за развитие на местния потенциал с идентифицираните приоритетни дейности и проекти, подготвена от екипа консултанти по проекта. За участие са поканени партньорите и заинтересованите страни в изпълнението на изведените дейности и проекти.

Повече Тук
0 коментари

Мярка 4.1. - възможност…

Агенция за развитие на селските райони, Румъния /AFIR/ приема инвестиционни проекто-предложения за развитие на земеделските дейности като част от Националната програма за развитие на селските райони - Мярка 4.1. Общия размер на предвиденото финансиране на проекти, засягащи земеделието и животновъдството, подадени до 25 Януари 2022, е 589 млн. евро.  За поръчка на селскостопанска техника, както и за водоснабдителна и отводнителна техника, не могат да бъдат врасяни проектопредложения поради пълното разходване на предвидения бюджет. Този компонент от мярка беше затворен на 30 ноември 2021, с оглед на факта, че осигурените средства в размер на 125 млн. евро бяха надхвърлени трикратно. Към настоящия момент земеделските производители могат да кандидатстват за средства за подготовка, обработка и търговия в земеделието /11 млн. евро / - с изключение на зеленчуци и картофи, в животновъдството / 81 млн. евро/, както и за зеленчукопроизводство и производство на картофи /53 млн. евро/. Предвидени са и 30 млн. евро за инвестиции в отглеждане на животни в планинските региони и 326 млн. евро за развитие на животновъдството на национално ниво. За инвестиции в изграждане, развитие и модернизиране на зеленчукопроизвоството, включително и за защитените райони и производство на картофи / първична продукция, съхранение и пласмент/, са предвидени 86 млн. евро. Мярката е отворена за подаване на проектопредложения до 24 Декември 2021г. като всички проекти, надхвърлящи 50/60 точки могат да бъдат подадени - месечните квоти за всеки компонент, както и процедурата по..

Повече Тук
0 коментари

„Заедно на пътя“ и…

   Два от финансираните от тазгодишната сесия на Общински фонд за подкрепа на местните инициативи на Община Лясковец и Платформа Агора проекта бяха успешно реализирани. Проект „Заедно на пътя“ на Сдружение „Училищно настоятелство при детска градина „Радост”, гр. Лясковец“ и проект „Сензорна стая“, реализиран от Сдружение „Училищно настоятелство при СУ „Максим Райкович“, гр. Лясковец“ са насочени към прилагане на иновации в образователния процес.    През настоящата 2021 година Сдружение „Училищно настоятелство при детска градина „Радост” участва в третото издание на Фонд за подкрепа на местна инициатива с проект, изготвен от активните граждани – членове на училищното настоятелство. Училищното настоятелство внесе проектно предложение „Заедно на пътя” с участието на родители, учители и граждани. Проектът беше защитен и реализиран в рамките на два месеца. Координатор бе директорът на ДГ „Радост“  Габриела Иванова, а изпълнението се осъществи с помощта на доброволци – родители, учители и граждани. Целта на проекта бе надграждане и разширяване обучението на децата, свързано с безопасността на движението и получаване на практически знания за транспортна култура, като съвкупност от знания за същността и специфичните особености на пътното движение и правилата за поведение на пътя.    Проект „Сензорна стая“ е резултат от желанието на екипа на училище СУ „Максим Райкович“ да се обособи отделен кабинет за децата със специфични нужди за по-доброто им адаптиране в училищната среда. Сензорната стая е предназначена за релаксация, енергия, обучение, развитие и е отлично средство за..

Повече Тук
0 коментари

Румънското правителство гласува увеличение…

На правителствено заседание от 10 декември 2021 бе прието изменението на чл. 19, алинея 8 от Заповед № 1179/2014 за създаване на държавен фонд за подкрепа на животновъдния сектор. Съгласно решението, държавната помощ за 2021 се увеличава от 40 на 70 млн. леи, които се вместват в одобрената сума за периода 2015-2022 - 759 250 000 леи. Гласуването изменение предвижда и промяна в разпределението на процентното разпределение на сумата по видове, респективно 30 817 000 леи за отглеждането на говеда, прасета и коне и 39 183 00 леи за овце и кози. Финансирането ще бъде осигурено от държавния бюджет и по-специално от бюджета на Министерство на земеделието и развитието на селските региони за 2021. Държавният механизъм за подпомагане има за цел да покрие административните разходи, предназначени за подготовка и поддръжка на регистър на породите, както и разходите, свързани с тестовете за определяне на генетичните качества на животните. Финансирането се предвижда да бъде под формата на субсидия, предоставена на земеделски производители или семейни компании, както и на юридически лица, опериращи в сектора. Държавната субсидия покрива : до 100% от административните разходи за подготовка и поддръжка на регистър на породите;до 70% от разходите по тестването от трети лица за определяне на генетичните качества на животните.

Повече Тук
0 коментари

Регионалната агенция по заетостта…

Регионалната агенция по заетостта – Телеорман, организира трудова борса на 20 май 2022, с начален час 09:00 Събитието е насочено към всички категории работници, както и тези, които желаят да сменят професионалната сфера. Основната цел на борсата е да увеличи нивото на заетост чрез подобряване връзката между търсенето и предлагането, както и да създаде възможности за директен контакт между работодателите и търсещите работа, осигурявайки следните ползи за страните : За работодателите: Възможността да подберат служители според изискванията на позицията;Съпоставяне на съвместимостта на свободните позиции с профила на търсещите работа;Осигуряване на квалифицирана работна ръка чрез програмите за професионално обучение, провеждани от Агенцията по заетостта. За търсещите работа : Възможност за среща с представители на различни компании и провеждане на интервюта с потенциална възможност за наемане;Получаване на информация за свободните места;Получаване на информация за услугите, предоставяни от Агенцията по заетостта (информация, медиация, менторство, професионално обучение) Работодателите, желаещи да участват в събитието, трябва да подадат информация за свободните работни места до 19 май 2022, в сградата на Агенция по заетостта, Телеорман (Александрия, ул. Дунарий №1, тел: 0247/310155) или в офисите на Агенция по заетостта според местонахождение.

Повече Тук
0 коментари

Фонд за подкрепа на…

НАСТОЯТЕЛСТВО НА Фонд за подкрепа на местни инициативи – ОБЩИНА Лясковец в изпълнение на Решение № 416 от Протокол № 54 от заседание на Общински съвет Лясковец от 23.06.2022 г. и на основание чл. 10 от Правила за организацията, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец, Община Лясковец ОБЯВЯВА стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи, сесия 2022 Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Правила за организацията, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец и насоки и критерии за сесия 2022 г. Обща стойност на финансовата подкрепа за една инициатива: 3 000 лева Общ бюджет на Фонд за подкрепа на местни инициативи в община Лясковец за 2022 г. – 15 000 лева Краен срок за подаване на проектни предложения по електронен път или внесени на ръка: до 17:00 часа на 19.08.2022 г. За проектни предложения, изпратени по поща, важи  датата на пощенското клеймо при същия срок на подаване. Подробна информация за кандидатите е включена в приложените Проектни предложения за финансова подкрепа на местна инициатива (в pdf и/или word формат) се изпращат по електронна поща на адрес , а  на хартиен носител в сградата на Община Лясковец, стая 10. . Формулярите за кандидатстване, придружаващите документи, както и подробна информация, може да получите на интернет страницата на Община Лясковец -  www.lyaskovets.bg или на интернет страницата на СНЦ „Местна..

Повече Тук
0 коментари

Пет проекта ще бъдат…

На 15 септември 2022 година кметът на Община Лясковец д-р Гецова връчи договори за финансиране от създадения в община Лясковец Фонд за подкрепа на местни инициативи, съвместно с Платформа „Агора”. Основната цел на финансовата подкрепа от Фонда е решаването на местни проблеми, подобряване на средата и качеството на живот на общността, както и мобилизиране на гражданска активност и местни ресурси.Одобрените проектни предложения са пет на обща стойност 14 117,79 лв, от които 9 117,79 лв. финансиране от Община Лясковец и 5 хил. лв. - финансиране от Сдружение „Платформа АГОРА“. Проектните предложения са на неправителствени организации, определени за извършване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища по реда на Закона за народните читалища, осъществяващи дейността си на територията на Община Лясковец, които допринасят за развитие на местната общност. Срокът за реализация на инициативите е с продължителност три месеца. Одобрените за финансиране проекти предложения са насочени към стимулиране на местното население в община Лясковец да участва активно в разрешаването на значими за общността проблеми.Очаквани резултати от реализацията на одобрените за финансиране проекти са подобряване на пространства в ДГ „Пчелица“, чрез реконструирането на съществуващо съоръжение за басейн в миналото и създаването на място за провеждане на разнообразни културни, спортни, обществени събития и мероприятия, детски прояви, спектакли, представления и др. С изпълнение на втория проект се очаква обогатяване и разнообразяване на културната среда в читалище „Развитие 1902“ –..

Повече Тук
0 коментари

Фестивалът „Пъстра трапеза“ събра…

За тринадесети път село Джулюница бе домакин на Националният кулинарен фестивал „Пъстра трапеза“. Поредният пъстър кулинарно-фолклорен празник отново на живо показа българските кулинарни традиции. Откриването на празника с приветствия и благодарност към основатели, участници и спонсори традиционно направиха организаторите на събитието д-р Ивелина Гецова и Екатерина Москова. Общо десет чудно подредени от майстори кулинари и естети бяха щандовете с гозби по рецепти от нашите баби. Имаше и нещо ново - щанд с аспержи и интересни екзотични зеленчуци от фермата на производителя Христо Анчев. Десетте отбора от региона, участващи в кулинарната изложба с приготвени лично от тях ястия и донесени в деня на празника, бяха от селото домакин, представени от местния пенсионерски клуб „Златна есен“, читалище „Пробуждане-1896“ и училище „П. Р. Славейков“, в което се обучават в специална паралелка млади кулинари. Щандове с ястия и бохчи с български шевици разпънаха и гости от пенсионерските клубове на Лясковец „Зора“ и „Мазневска чешмичка“, от драгижевския клуб на пенсионера „Вяра“, сборен отбор от козаревското читалище „Земеделец-1899“ и пенсионерите от тамошния клуб „Здравец“, както и екипи кулинари от новозагорска, горнооряховска и стражишка общини – от селата Стоил войвода, Правда и Владислав. След като журито опита всички ароматни гозби, каза и тежката си дума и определи носителите на тазгодишните награди. Наградата, осигурена от родителите на Котоошу грабнаха кулинарките от Драгижево за цялостно представяне. Най-вкусни ястия сготвиха дамите от отбора на пенсионерски клуб „Зора“, град Лясковец. За..

Повече Тук