Архиви

0 коментари

Мярка 4.1. - възможност…

Агенция за развитие на селските райони, Румъния /AFIR/ приема инвестиционни проекто-предложения за развитие на земеделските дейности като част от Националната програма за развитие на селските райони - Мярка 4.1. Общия размер на предвиденото финансиране на проекти, засягащи земеделието и животновъдството, подадени до 25 Януари 2022, е 589 млн. евро.  За поръчка на селскостопанска техника, както и за водоснабдителна и отводнителна техника, не могат да бъдат врасяни проектопредложения поради пълното разходване на предвидения бюджет. Този компонент от мярка беше затворен на 30 ноември 2021, с оглед на факта, че осигурените средства в размер на 125 млн. евро бяха надхвърлени трикратно. Към настоящия момент земеделските производители могат да кандидатстват за средства за подготовка, обработка и търговия в земеделието /11 млн. евро / - с изключение на зеленчуци и картофи, в животновъдството / 81 млн. евро/, както и за зеленчукопроизводство и производство на картофи /53 млн. евро/. Предвидени са и 30 млн. евро за инвестиции в отглеждане на животни в планинските региони и 326 млн. евро за развитие на животновъдството на национално ниво. За инвестиции в изграждане, развитие и модернизиране на зеленчукопроизвоството, включително и за защитените райони и производство на картофи / първична продукция, съхранение и пласмент/, са предвидени 86 млн. евро. Мярката е отворена за подаване на проектопредложения до 24 Декември 2021г. като всички проекти, надхвърлящи 50/60 точки могат да бъдат подадени - месечните квоти за всеки компонент, както и процедурата по..

Повече Тук
0 коментари

„Заедно на пътя“ и…

   Два от финансираните от тазгодишната сесия на Общински фонд за подкрепа на местните инициативи на Община Лясковец и Платформа Агора проекта бяха успешно реализирани. Проект „Заедно на пътя“ на Сдружение „Училищно настоятелство при детска градина „Радост”, гр. Лясковец“ и проект „Сензорна стая“, реализиран от Сдружение „Училищно настоятелство при СУ „Максим Райкович“, гр. Лясковец“ са насочени към прилагане на иновации в образователния процес.    През настоящата 2021 година Сдружение „Училищно настоятелство при детска градина „Радост” участва в третото издание на Фонд за подкрепа на местна инициатива с проект, изготвен от активните граждани – членове на училищното настоятелство. Училищното настоятелство внесе проектно предложение „Заедно на пътя” с участието на родители, учители и граждани. Проектът беше защитен и реализиран в рамките на два месеца. Координатор бе директорът на ДГ „Радост“  Габриела Иванова, а изпълнението се осъществи с помощта на доброволци – родители, учители и граждани. Целта на проекта бе надграждане и разширяване обучението на децата, свързано с безопасността на движението и получаване на практически знания за транспортна култура, като съвкупност от знания за същността и специфичните особености на пътното движение и правилата за поведение на пътя.    Проект „Сензорна стая“ е резултат от желанието на екипа на училище СУ „Максим Райкович“ да се обособи отделен кабинет за децата със специфични нужди за по-доброто им адаптиране в училищната среда. Сензорната стая е предназначена за релаксация, енергия, обучение, развитие и е отлично средство за..

Повече Тук
0 коментари

Румънското правителство гласува увеличение…

На правителствено заседание от 10 декември 2021 бе прието изменението на чл. 19, алинея 8 от Заповед № 1179/2014 за създаване на държавен фонд за подкрепа на животновъдния сектор. Съгласно решението, държавната помощ за 2021 се увеличава от 40 на 70 млн. леи, които се вместват в одобрената сума за периода 2015-2022 - 759 250 000 леи. Гласуването изменение предвижда и промяна в разпределението на процентното разпределение на сумата по видове, респективно 30 817 000 леи за отглеждането на говеда, прасета и коне и 39 183 00 леи за овце и кози. Финансирането ще бъде осигурено от държавния бюджет и по-специално от бюджета на Министерство на земеделието и развитието на селските региони за 2021. Държавният механизъм за подпомагане има за цел да покрие административните разходи, предназначени за подготовка и поддръжка на регистър на породите, както и разходите, свързани с тестовете за определяне на генетичните качества на животните. Финансирането се предвижда да бъде под формата на субсидия, предоставена на земеделски производители или семейни компании, както и на юридически лица, опериращи в сектора. Държавната субсидия покрива : до 100% от административните разходи за подготовка и поддръжка на регистър на породите;до 70% от разходите по тестването от трети лица за определяне на генетичните качества на животните.

Повече Тук