Законова рамка

Уважаеми дами и господа,  

 настоящата секция има за цел да представи на всички заинтересовани страни информация за трудовото, данъчното и осигурителното законодателство на България и Румъния.  Секцията има единствено информативен характер. Задължение на заинтересованите лица е да проверяват своевременно за възникването на промени в нормативната уредба на двете държави.

 

1. Трудово, данъчно и осигурително законодателство на Република България:

– Кодекс на труда

– Закон за данъците върху доходите на физическите лица;

– Кодекс за социално осигуряване;

– Закон за корпоративното подоходно облагане(ЗКПО)

2. Трудово, данъчно и осигурително законодателство на Румъния:

– Кодекс на труда

Регулира правилата за заетост и отношенията между работодател и служител. Отнася се за всички румънски служители, които работят по трудов договор в Румъния или в чужбина, но за румънски работодател, както и за всички чуждестранни служители, които работят за румънски работодател в Румъния.

– Закон 76/2002 относно Системата за осигуряване при безработица и стимулирането на заетостта:

В Румъния на всички се гарантира правото свободно да избират собствената си професия и работа, както и правото на осигуряване за безработица. Разпоредбите на този закон регулират мерките за прилагане на стратегии и политики, изготвени с цел защита на лицата с риск от безработица, осигуряване на висока заетост и адаптиране на работната сила към изискванията на пазара на труда.

 – Закон 319/2006 относно здравето и безопасността на работното място

Този закон има за цел да установи мерки за насърчаване на подобряването на здравословните и безопасни условия на труд на работниците. Законът установява общи принципи относно предотвратяването на професионални рискове, защитата на здравето и безопасността на работниците, премахването на факторите за риск и злополука, информация, консултации, балансирано участие съгласно закона, обучение на работници и техните представители, както и общите насоки за прилагането на тези принципи.

– Данъчен кодекс

Този кодекс определя: правната рамка за данъците, таксите и задължителните социални вноски, които са приходи за държавния бюджет, местните бюджети, бюджета на държавното обществено осигуряване, бюджета на Единния национален фонд за здравно осигуряване, бюджета за осигуряване при безработица и гаранционен фонд за изплащане на вземания за заплати; данъкоплатците, които трябва да плащат тези данъци, такси и социални вноски; тяхното изчисление и плащане; процедурата за изменение на тези данъци, такси и социални вноски.

– Закон 279/2005 относно стажовете на работното място

Стажът е професионално обучение, проведено на работното място, въз основа на договор за стаж. Програмата за професионално обучение на работното място е част от споразумението за стаж.

– Наредба 25/2014 относно наемането и преместването на чуждестранни граждани в Румъния и изменението и допълнението на законодателните документи относно статута на чуждестранните граждани в Румъния

 – Закон 106/2017 относно някои мерки за подобряване упражняването на права на територията на Румъния, предоставени в контекста на свободното движение на работници в рамките на Европейския съюз.