Биологично земеделие

A

През последните години, много се заговори за развитието на биологично земеделие у нас. Вече има селскостопански производители, които започнаха да работят по този начин, но все още има и много хора, които не са наясно с понятията на този тип земеделие, продукти и храни!

Биологичните продукти са разделени на две основни групи – храни и нехрани. Биологичната храна е продукт на биологичното земеделие, който е отгледан и преработен без използването на синтетични вещества при отглеждането- като синтетични торове, пестициди, антибиотици, хормони, регулатори на растежа, както и хранителни добавки от типа на консерванти, оцветители, изкуствени подсладители и помощни вещества при преработката. При биологичната храна е забранено използването на генетично модифицирани организми и техни производни. Производството на този вид продукти се извършва съгласно изискванията на специфични стандарти и е обект на контрол от сертифициращи органи, които могат да бъдат публични и/или частни (независими). Изискванията към производството на биологичните продукти, които не са храни, са същите, каквито и към храните. Odoo CMS- Sample image floatingТакива продукти могат да са произведени чрез преработка на биологично отгледани продукти, като при тази преработка също трябва да бъде избегнато ползване на изкуствени. Широко употребявани такива продукти са етеричните масла, биологичните козметични продукти, дрехите от биологично произведени материи и др. В зависимост от икономическото направление, в което биопродукта се произвежда може да се използват и понятията органичен или екологичен продукт. Тези понятия са напълно еквивалентни.

Сертифицираното биологично производство датира от 80-те години на миналия век. Развива се в почти всички страни на Западна Европа и в САЩ. В началото броят на биологичните стопанства е малък, но през 90-те години започва динамично развитие, вследствие на държавните субсидии и повишения потребителски интерес. От година на година биологичното производство системно и убедително завоюва своя територия в световен мащаб, а също в България. Биологично земеделие се практикува в над сто страни по света. Все по-голям брой потребители търсят здравословна, питателна и незамърсена с изкуствени торове и други химически съставки продукция. Мотивацията им варира от загрижеността за екологичното равновесие на земята до загрижеността за собственото здраве.Odoo CMS- Sample image floating

Основният фокус в производството на биологични продукти в България е поставен върху многогодишните култури – ябълки, ягоди, малини, сливи, лешници и розово масло са продуктите, които съставят основният дял от изнасяните от страната ни биологични продукти.

а развитието на биологичното земеделие е добре да се знае, какво се разбира под този термин – това е цялостен системен подход, основан на система от процеси, които водят до устойчивост на екосистемите, запазват храните, добрите хранителни стойности, хуманно отношение към животните и социална справедливост“.

За биологичното земеделие е характерно отговорното използване на енергията и природните ресурси, поддържането на биологичното разнообразие и на местния екологичен баланс, съхраняването и подобряването на плодородието на почвата, хуманното отношение към животните и внимание към специфичните им поведенчески нужди.

Отглеждането на животни по биологичен начин или биологично животновъдство – означава да се отглеждат адаптирани към местните условия породи животни, като се прилагат методи на отглеждане, близки до естествения начин на живот, които понижават стреса и осигуряват добро здравословно състояние. Животните се хранят с биологично произведени фуражи, забранено е използване на регулатори на растежа и е ограничено до минимум използването на антибиотици. Също стриктно се следи съотношението между броя на животните и обработваемите площи. Задължително е осигуряването на достатъчно пространство за изява на естественото им поведение като разходка и паша на открито и прочие. Някои продукти, като билките и диворастящите гъби, които не се отглеждат в същинския смисъл на думата, а се събират в естествено състояние, се считат за биологични, ако са събрани от райони, в които няма индустриално замърсяване или химическо третиране, а също така са обработени по биологичен начин.

По света е налице прогресивно развитие на този тип земеделие, като най-голямо увеличение на сертифицираните площи има в Латинска Америка и Африка. В класацията по континенти начело са Австралия и Океания, където се намират около 1/3 от сертифицираните площи в света, следвани от Европа и Южна Америка. Държавата с най-голяма площ биологично управлявана земя е Австралия, следвана от Аржентина и Бразилия.

 

Пазарът на биологични продукти е един от на-бързо развиващите се пазари в световен мащаб, като годишно нараства с около 15%. Най-големите потребители на биопродукти са Северна Америка и Европа. Характерно за тези два пазара е, че предлагането изостава от търсенето и се налага внос, най-вече на месо и млечни продукти, от Южна Америка, Азия и Австралия. В Европа ръстът на пазара през 2008 г. спрямо 2007 г. е бил от висок, но настоящата икономическа криза вече оказа негативно влияние върху тенденцията за ръст в сектора.

В България биопроизводството е все още слабо застъпено – като процент от общата земеделска площ, площите за биопроизводство у нас са с най-нисък дял сред всички останали страни от ЕС. Повечето от екологичната продукция се изнася в чужбина, като около 6-7 % намира пазар и у нас.

 

 Според статистически данни, над 90% от произвежданата понастоящем сертифицирана биологична продукция в България се изнася главно за западноевропейски страни, Съединените щати и Канада. Това са предимно билки, плодове, зеленчуци, мед и ядки. А сред най-разпространените биологични диворастящи продукти са гъбите, билките и ядките.

В България все още биологичното производство тепърва прохожда, макар по всеобщи експертни оценки това да е един изключително подходящ за България сектор – както поради реалните й природни дадености и не толкова незамърсената земя, така и поради имиджа й на традиционен производител на качествени селскостопански продукти. Единствено биологичното пчеларство и производството на пчелни продукти, традиционна селскостопанска дейност у нас, показват високи и конкурентни резултати.