Община Лясковец удължава срока за кандидатстване за свободни работни места за длъжността: „Социален асистент” за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

0

Във връзка със създадената с Решение № 208/12.01.2021 г. на Общински съвет Лясковец нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ като държавно делегирана дейност, считано от 01.01.2021 г., с капацитет 36 потребители и в изпълнение на Закона за социалните услуги, Община Лясковец обявява 12 свободни работни места за заемане на длъжността „Социален асистент” за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“. 

I. Изисквания към кандидатите:  

Кандидатите за заемане на длъжността: „Социален асистент” за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, трябва да отговарят на следните изисквания: 

1. да притежават завършено средно образование; 

2. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер; 

3. да са физически и психически здрави; 

4. да притежават личностни качества като отговорност, лоялност, инициативност, комуникативност.  

II. Информация за длъжността: 

Длъжността „Социален асистент” за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ е с код по НКПД 5322 1003.  

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за: самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.  

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:  

1. лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; 

2. деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. 

Основни задължения, включени в длъжността „Социален асистент” са следните: задоволяване на потребностите от организация на свободното време, спомагателни дейности и социално включване. 

ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: 

За участие в процедурата по подбор за заемане на длъжността: „Социален асистент” за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, кандидатите трябва да представят следните документи:  

1. Писмено заявление за участие в подбора (Приложение № 1), в което описват всички приложени документи; 

2. Професионална автобиография (CV); 

3. Документ за самоличност (копие и оригинал за сверяване); 

4. Диплома за завършено средно образование (копие и оригинал за сверяване); 

5. Документ за допълнителна квалификация (копие и оригинал за сверяване) – при наличие на такъв; 

6. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копия и оригинали за сверяване) – при наличие на такива; 

7. Декларация – съгласие за обработване на лични данни (Приложение № 2). 

При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване.  

Документите за кандидатстване за длъжността се подават лично или чрез пълномощник в Информационен център или в стая №7 в сградата на общинска администрация Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа.  

Краен срок за подаване на документи 05.02.2021 г. (петък) до 17:00 часа.  

IV. Начин на провеждане на подбора: 

Подборът на кандидати ще се проведе по документи, от комисия назначена от Кмета на Община Лясковец.

Заявление – декларация

Оставете коментар: