Община Лясковец предприема поредна антикризисна мярка в помощ на бизнеса.

0

Община Лясковец съобщава, че с решение №234 от 25 февруари 2021 година на Общински съвет-Лясковец задължените лица – предприятия, които в следствие на извънредното положение са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в невижим имот на тероторията на Община Лясковец,  се освобождават от заплащане на такса за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. и от 28.11.2020 г. до 31.12.2020 г.

Обявеното през 2020 година извънредно положение и въведените противоепидемични мерки доведоха до преустановяване на стопанската дейност на различни предприятия, осъществяващи дейността си на територията на общината, като по тази причина засегнатите предприятия не са реализирали приходи, респективно не са генерирали и битови отпадъци.

Предложението за въвеждане на антикризисната мярка бе на кмета на Община Лясковец и бе внесено в Общински съвет-Лясковец с цел подпомагане на засегнатите предприятия. На заседание от 25 февруари 2021 година, Общински съвет – Лясковец прие предложението и определи реда и начина за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода от 13.03.2020г. до 13.05.2020 г. и от 28.11.2020г. до 31.12.2020г. задължените лица предприятия, както следва :

В срок до 16.04. 2021 г. се подава в Центъра за информация и услуги в сградата на Община Лясковец заявление за освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване (Приложение № 1), към което се прилагат следните финансови и други документи, удостоверяващи преустановяването на дейността:

– касови отчети от фискалните устройства/съкратен отчет на фискална памет за периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. и от 28.11.2020 г. до 31.12.2020 г.;

– заверено копие от категоризация или друг документ, удостоверяващ извършваната дейност в недвижимия имот, за който се иска освобождаване. В случай, че няма документ, удостоверяващ правото да се извършва съответната дейност, се прилага декларация (Приложение № 2);

– отчетни регистри – дневник на покупките и дневник на продажбите (чл. 124, ал. 1 от Закон за данък върху добавената стойност) и съответната справка – декларация по чл. 125, ал. 1 от Закон за данък върху добавената стойност за периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. и от 28.11.2020 г. до 31.12.2020 г., а за нерегистрираните по ДДС предприятие – книга за приходите и книга за продажбите.

– документ, удостоверяващ собствеността на заявителя върху недвижимия имот на територията на Община Лясковец, съответно – договор за наем или друг договор, от който е видно, че заявителят извършва стопанска дейност в обекта и му е вменено задължение от собственика на имота за заплащане на таксата за битови отпадъци.

Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Лясковец разглежда постъпилите заявления заедно с приложените към тях документи. Няма да се разглеждат заявления, които са подадени след 16.04.2021 г.; 

Заявление за освобождаване на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване (Приложение № 1) и – Декларация за преустановена дейност (Приложение № 2)

Оставете коментар: