СТРАТЕГИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА

Стратегията за създаване на зелени работни места  в селските райони на трансграничната  територия на област Велико Търново и трансграничен окръг Телеорман е част от изпълнението на  услуга за разработване на трансгранична стратегия за зелени работни места по проект: „Мрежа за зелени работни места – насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния-България”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България 2014-2020”.

Трансграничната стратегия за създаване на зелени работни места в селските район (ТСЗРМ) обхваща трансграничната територия на област Велико Търново, където териториално е разположена община Лясковец и трансграничен окръг Телеорман, където е ситуиран партньора по проекта – Община Виделе.

Изпълнението на различните проектни дейности по разработването на стратегията се осъществи от ключови и привлечени експерти, както и от университетски учени от Центъра за иновации и развитие към Научно-изследователския институт в Икономически университет – Варна, катедра „Икономика и организация на туризма” и катедра „Маркетинг” към Икономически университет-Варна.

Стратегията може да изтеглите  тук.

Допълнения:

SWOT Анализ, област Велико Търново – (.pdf)

Добри практики в селските региони на трансграничния регион – Доклад (.pdf)

Изводи и препоръки за насърчаване на зелената икономика – Доклад (.pdf)

База данни с местни субекти от трансграничния регион – Доклад (.pdf)