„Насърчаване на предприемачеството“, Иновации и конкурентоспособност (2014-2020)

oprogram
1 Коментар

От 1 до 11 юли в страната се проведе информационна кампания по дългоочакваната процедура „Насърчаване на предприемачеството“, която се реализира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020. Експерти от Управляващия орган на ОПИК  Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, разясняваха условията за допустимост на кандидатите, дейностите и разходите, както и правилата за оценката на проектните предложения в градовете Ямбол, Кърджали, Пловдив, Благоевград, София, Варна, Търговище и Плевен.

Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности за реализиране на предприемачески идеи – продуктистоки и услуги. По процедурата могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия – юридически лица или еднолични търговци, регистрирани след 2016 г. съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Също и независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия. Допустими са и микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, но не са заявили за подпомагане дейности по проекта по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Фокусът на процедурата е насочен към насърчаване на предприемачеството, като се дава приоритет на проекти на жени предприемачи, на лица до 29 г. и лица над 50 г., проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на икономически по-слабо развитите области. Приоритетни ще са и проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).
Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 67 227 768 лева, разпределен в три основни сектора – за сектори от Национална стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия (НСНМСП) 30 252 495 лева, за сектори свързани с Информационните и комуникационни технологии (ИКТ)  6 722 776 лева и за сектори, свързани с европейски и регионални предизвикателства  30 252 495 лева.

Минималният размер на финансовата помощ, за която може да се кандидатства е 50 000 лева, а максималният – 200 000 лева. Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 80 % от общите допустими разходи.

Два са крайните срока за подаване на проектни предложения по процедурата – първият е до 16:30 часа на 05.09.2018 г., а втория – до16:30 часа на 07.11.2018 г., като всеки краен срок за кандидатстване е за кандидати с определени в условията кодове на основна икономическа дейност. Първият краен срок се отнася само за секторите от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия. Вторият краен срок отнася за секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства. Продължителността за изпълнение на одобрените проектите е 18 месеца.

Подаването на проектните предложения се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020 с Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. Пълна информация и всички необходими документи за процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ могат да се видят в раздел „Отворени процедури“ на системата ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/b0f9ff57-7e94-42b5-be41-4bf529b3b3d5.

1 Коментар

Оставете коментар: