Лясковец тегли заем за реализиране на проект за развитие на екотуризма

logo-liaskovets
0

Община Лясковец ще поеме краткосрочен общински дълг от Фонда за органите на местно самоуправление в България “ФЛАГ” за изпълнение на мащабен проект за насърчаване на екотуризма. Решението бе гласувано на последната сесия на Общинския съвет във винарското градче, а максималният размер на дълга е 744 250 лева.
Целта на кредита е подготовка на проект “Мрежа за зелени работни места – насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния – България”. Той се изпълнява съвместно с румънската община Виделе. Мащабният проект е на стойност 1,2 млн. евро и е финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество “Interreg V-A Румъния – България 2014-2020”. Целта му е да се увеличат възможностите за заетост и мобилност на работната сила чрез създаване на специални знания и умения в областта на екотуризма и биологичното земеделие и производството на биохрани в трансграничния регион.
Срокът на погасяване на заема е 12 месеца, като има възможност за предсрочно изплащане изцяло или на части. Източниците за покриване на главницата ще са чрез плащанията от Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество “Interreg V-A Румъния – България 2014-2020”

Оставете коментар: