Обявление за свободно работно място в с. Мерданя за заемане на длъжността “Работник поддръжка”

0

Във връзка с реализацията на проект „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Лясковец – Стражица”, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.095, Мярка МИГ05 „Насърчаване развитието на местната икономика и нови работни места в социални предприятия” на МИГ „Лясковец – Стражица”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 и необходимостта от провеждане на подбор на кандидатите за заемане на длъжността „Работник поддръжка” в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец”, Община Лясковец

ОБЯВЯВА

1 (едно) свободно работно място за длъжност: „Работник поддръжка” в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване”, по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец” за с. Мерданя, общ. Лясковец, при следните условия:

I. Изисквания към кандидатите:

Кандидатите за заемане на длъжността: „Работник поддръжка” в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване”, по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец” за с. Мерданя, общ. Лясковец, трябва да притежават личностни качества като отговорност, лоялност и инициативност.

II. Информация за длъжността:

Длъжността „Работник поддръжка” в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец” за с. Мерданя, общ. Лясковец, е с код по НКПД 9312-0008.

Длъжността е предвидена за заемане от следните лица: продължително безработните лица, безработни над 54-годишна възраст; безработни лица без никакво образование, с основно или по-ниско образование, лица без професионална квалификация, живущи на територията на община Лясковец.

Основните задължения, включени в длъжността са: поддържане на общински зелени площи, паркове, улици и градини, хигиенизиране на обществени зони за отдих с цел подобряване зелената система на територията на община Лясковец в с. Мерданя. 

ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им:

За участие в процедурата по подбор за заемане на длъжността: „Работник поддръжка” в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец” за с. Мерданя, общ. Лясковец, кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Писмено заявление за участие в подбор за обявената длъжност (по образец).

2. Документ за самоличност (оригинал за сверяване);

3. Диплома за завършено образование (копие и оригинал за сверяване) – при наличие на такива;

4. Документ за допълнителна квалификация (копие и оригинал за сверяване) – при наличие на такава;

5. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копия и оригинали за сверяване) – при наличие на такива;

6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 4, ал. 1 от настоящата процедура (по образец);

7. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (по образец).

8. Документи, удостоверяващи, че лицето попада в целевата група по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец”*, вкл. декларация, подписана от лицето.

(*Неактивни и/или безработни лица с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда, продължително безработни; безработни над 54-годишна възраст; безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация; лица без никакво образование).

При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване.

Документите за кандидатстване за длъжността „Работник поддръжка” в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване”, по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец” за с. Мерданя, общ. Лясковец, се подават лично в срок от 01.06.2021 г. (вторник) до 04.06.2021 г. (петък) вкл. в стая № 10 в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 09:00 часа до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа. 

IV. Начин на провеждане на подбора:

Подборът на кандидатите ще се проведе по следния начин:

1. Подбор по документи;

2. Интервю с всеки от допуснатите на първи етап кандидати.

Документи за кандидатстване.

Оставете коментар: