Община Лясковец обявява подбор на кандидати за длъжността „Здравен медиатор”

0

I. Описание на длъжността „Здравен медиатор”:Здравният медиатор подпомага дейността на общината по провеждане на политики в областта на здравната профилактика сред населението и на лекарите при и по повод на предоставяната медицинска помощ, като:1. Подпомага достъпа до медицинска помощ на лица от уязвими групи като:а). информира и разяснява правата и задълженията на пациента;б). информира за здравните дейности, гарантирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса;в). информира за медицински услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;г). придружава до общопрактикуващ лекар и/или друг/и медицински специалист/и;д). при необходимост оказва съдействие при изготвяне на необходими документи – за възстановяване на здравноосигурителни права; при настаняване и/или изписване от лечебно заведение; за извършване експертиза на временната неработоспособност, експертиза на вида и степента на увреждане и експертиза на трайно намалената работоспособност; за заплащане от дирекция „Социално подпомагане” на оказана болнична медицинска помощ за диагностика и лечение; за получаване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия по Закона за хората с увреждания и др.;е). оказва съдействие за закупуване на лекарствени продукти и медицински изделия;ж). подпомага дейността по превенция на насилието над медицински специалисти;2. Осъществява дейности по промоция на здравето сред уязвими групи чрез:а). информира по въпроси, свързани със семейното планиране, сексуалното и репродуктивното здраве;б). информира и разяснява за ползата от ваксинопрофилактиката, рисковете от ваксинопредотвратимите инфекциозни заболявания и техните усложнения;в). информира за вредите от тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотични вещества;г). предоставя съвети за хигиена и хранене;3. При необходимост оказва съдействие на общопрактикуващите лекари:а). за обхващане на включените в пациентския им списък лица с необходимите ваксини за възрастта съгласно Имунизационния календар на Република България и на такива с непълен имунизационен статус;б). при организирането и провеждането на имунизационни кампании;в). за осъществяване на профилактични прегледи на включените в пациентския им списък лица;г). при прилагане на профилактични и противоепидемични мерки при възникване на епидемична ситуация;д). при изпълнение на програми в областта на здравната профилактика;4. При необходимост оказва съдействие на лекарите по дентална медицина:а). за осъществяване на дентални профилактични и лечебни дейности;б). при изпълнение на профилактични национални и регионални програми в областта на денталната медицина;5. Оказва съдействие на регионалните здравни инспекции:а). за обхващане на лица без избран общопрактикуващ лекар с необходимите ваксини за възрастта съгласно Имунизационния календар на Република България и на такива с непълен имунизационен статус;б). при организирането и провеждането на имунизационни кампании;в). при прилагане на профилактични и противоепидемични мерки при възникване на епидемична ситуация;г). при изпълнение на програми в областта на здравната профилактика;6. Оказва помощ на лица от уязвими групи при взаимодействие с държавни и общински органи и институции във връзка с предоставяне на медицинска помощ, интегрирани здравно-социални услуги и осъществяване на дейности в областта на здравната профилактика.Повече информация за изискванията за дейността на здравните медиатори може да бъде намерена на следния интернет адрес: www.zdravenmediator.netДлъжността „здравен медиатор” може да бъде заемане само от лице, което притежава сертификат за професионална квалификация „здравен медиатор”, придобита след преминаване на специализиран обучителен курс, провеждан в Медицински университет – София, чието провеждане ще бъде съобразно с епидемичната обстановка в страната. Съгласно чл. 7 от Наредба № 1 от 19 август 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори, издадена от министъра на здравеопазването (обн. ДВ. бр. 75 от 25 август 2020 г.) обучението е с продължителност не по-малко от 240 академични часа, от които не по-малко от 220 часа са присъствени. II. Минимални и специфични изисквания към кандидатите:1. Да са навършили пълнолетие;2. Да не са поставени под запрещение;3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;4. Да имат завършено средно образование;5. Да владее майчиния език на лицата от уязвимата група;6. Да познава културата и проблемите на уязвимата група;7. Да познават нормативните актове в системата на здравеопазването и закрилата на детето;8. Умения за работа с компютър (MS Word, електронна поща);Допълнителни изисквания:- Здравният медиатор постъпва на работа в едноседмичен срок от получаването на удостоверение за успешно преминато обучение във висше училище или в Националния център по обществено здраве и анализи по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването.- Здравният медиатор преминава не по-малко от две допълнителни обучения за професионално развитие годишно, едното от които е в специализираната администрация на съответната регионална здравна инспекция.Предимство имат кандидатите имащи познания и/или опит в здравната и социалната сфера.Висшето образование не е предимство! III. Документи за кандидатстване и срок за подаването им:Кандидатите следва да представят в едномесечен срок от публикуване на обявата в Информационния център на Община Лясковец, находящ се в гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, следните документи:- писмено заявление (по образец);- автобиография;- копие на диплома за завършено средно образование (задължително се представя, дори кандидатът да притежава диплома за завършено висше образование);- мотивационно писмо;- други документи – копия от документи, удостоверяващи притежавана компютърна грамотност (при наличие на такива). При условие, че кандидатите имат документи, удостоверяващи компютърна грамотност, имат професионален опит в социалната и здравната сфера, както и ако владеят език на съответната етническа общност, се прилагат и документи, удостоверяващи съответните обстоятелства – професионален опит (трудови и/или служебни книжки и др.) и владеенето на езика на съответната общност;- декларация – съгласие за обработване на лични данни (по образец). IV. Начин на провеждане на подбора на кандидатите за „Здравен медиатор”:Подборът се извършва от комисия, назначена от кмета на Община Лясковец, като ще се проведе в рамките на един ден на два етапа:- I етап: преглед на представените от кандидатите документи;- ІІ етап – провеждане на интервю с одобрените на І етап кандидати.

Документи за кандидатстване

Оставете коментар: