ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ“ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИ ПРИЕМИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

0

1.Пътуващи лагери за социални иновации в населените места на територията на „МИГ Лясковец – Стражица“
Тема: Ефект от прилагане на социални иновации чрез проектите,
финансирани от СВОМР.

 • 28 октомври 2019 г., град Лясковец, Конферентна зала на Община Лясковец, 10:00 ч.

Потенциални участници :

НПО и читалища, бизнес, местна власт, социални и др. институции и
организации, партньори, граждани, заинтересовани страни, уязвими групи

 • 29 октомври 2019 г., град Лясковец, Конферентна зала на Община Лясковец, 10:00 ч.

Потенциални участници :

НПО и читалища, бизнес, местна власт, социални и др. институции и
организации, партньори, граждани, заинтересовани страни, уязвими групи

Местна инициативна група е включила в своята СВОМР мерки от ОПРЧР и акцент върху
социалните иновации. Иновациите са предвидени и в мерките от ПРСР. За да бъдат измерен
ефекта от изпълнените или в процес на изпълнение иновации, МИГ ще се срещне с
потенциални заинтересовани страни и бенефициенти с проекти към МИГ, за да се обсъдят
какви социални иновации се изпълняват, как се реализират и има ли вече ефект.
В срещата могат да участват граждани и представители на местната общност. В събитието
ще участват различни заинтересовани страни, прилагащи или ползващи социалните
иновации чрез проекти и дейности, финансирани от мерките в СВОМР.

2. Мобилни кампании за микропредприятия и земеделски производители.
Тема: „Споделете успех, вижте добра практика“ (Кампания)

Срещи за територията на община Лясковец

 • 4 ноември 2019 г, град Лясковец, Конферентна зала на Община Лясковец, 10:00 ч.

Участници :

Представители на местния бизнес-микропредприятия и селско стопанство.
Местна общност и граждани.

 • 4 ноември 2019 г, с. Козаревец, Читалище/Кметство, 13:00 ч.

Участници :

Представители на местния бизнес-микропредприятия и селско стопанство.
Местна общност и граждани.

 • 4 ноември 2019 г, с. Джулюнца, Читалище/Кметство, 15:00 ч.

Участници :

Представители на местния бизнес-микропредприятия и селско стопанство.
Местна общност и граждани.

 • 5 ноември 2019 г, с. Драгижево, Читалище / Кметство, 10:00 ч.

Участници :

Представители на местния бизнес-микропредприятия и селско стопанство.
Местна общност и граждани.

 • 5 ноември 2019 г, с. Мерданя, Читалище / Кметство, 13:00 ч.

Участници :

Представители на местния бизнес-микропредприятия и селско стопанство.
Местна общност и граждани.

 • 5 ноември 2019 г, с. Добри дял, Читалище / Кметство, 15:00 ч.

Участници :

Представители на местния бизнес-микропредприятия и селско стопанство.
Местна общност и граждани.

Срещи за територията на община Стражица

 • 6 ноември 2019 г, град Стражица, Конферентна зала на Община Стражица, 10:00 ч.

Участници :

Представители на местния бизнес-микропредприятия и селско стопанство.
Местна общност и граждани.

 • 6 ноември 2019 г, с. Камен, Читалище/Кметство, 13:00 ч.

Участници :

Представители на местния бизнес-микропредприятия и селско стопанство.
Местна общност и граждани.

 • 6 ноември 2019 г, с. Сушица, Читалище/Кметство, 15:00 ч.

Участници :

Представители на местния бизнес-микропредприятия и селско стопанство.
Местна общност и граждани.

 • 7 ноември 2019 г, с. Благоево, Читалище / Кметство, 10:00 ч.

Участници :

Представители на местния бизнес-микропредприятия и селско стопанство.
Местна общност и граждани.

 • 7 ноември 2019 г, с. Владислав, Читалище / Кметство, 13:00 ч.

Участници :

Представители на местния бизнес-микропредприятия и селско стопанство.
Местна общност и граждани.

 • 7 ноември 2019 г, с. Балканци, Читалище / Кметство, 15:00 ч.

Участници :

Представители на местния бизнес-микропредприятия и селско стопанство.
Местна общност и граждани.

Оставете коментар: